• Fysieke winkel
  • groot assortiment
  • altijd goed advies
  • eerlijke prijzen
  • service aan huis
  • goed bereikbaar

Zoeken

Stel uw vraag


Algemene voorwaarden

Ouderdomsshop.nl
‘s-Hertogenbosch
Mobiel tel 06 3817 8542
Fax 073-6890689
Mail: info@ouderdomsshop.nl
KvK Noord-Brabant 17219598
BTW NL001167920B04

Artikel I. Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ouderdomsshop.nl (hierna: Ouderdomsshop.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Bosch onder nummer 00000000 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet (www.ouderdomsshop.nl) te raadplegen, downloaden (pdf) of printen.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ouderdomsshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ouderdomsshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel II. Overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Ouderdomsshop.nl zijn vrijblijvend en Ouderdomsshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Ouderdomsshop.nl, Ouderdomsshop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel III. Prijzen

3.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de prijzen inbegrepen.

3.2. Per bestelling wordt online een berekening gemaakt van de verzendkosten, de standaard verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 4,50 per pakket per kilo. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land. Voordat de klant een overeenkomst sluit met Ouderdomsshop.nl krijgt de klant, via de winkelwagen, een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief verzendkosten.

3.3. Ouderdomsshop.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- en drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel IV. Betalingen

4.1. De klant kan betalen via één van de betaalmethodes in het bestelproces. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Voor het plaatsen van een bestelling krijgt de klant, via de winkelwagen, een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4.2. Voor betalingen worden geen extra kosten berekend, betaalmogelijkheden bij Ouderdomsshop.nl zijn: a) Ideal: Klanten die Internet bankieren via de RABOBANK, ABN-AMRO, SNS Bank of POSTBANK kunnen met iDeal op een veilige en betrouwbare manier Ouderdomsshop.nl bestellingen betalen. Nadat de klant een bank heeft geselecteerd volgt de klant de reguliere procedure voor Internet bankieren. Voor meer informatie zie www.ideal.nl. b) Creditcard: Klanten die met creditcard betalen worden online geautoriseerd via de Internetkassa van Ogone zodat de klant direct weet of de betaling wel of niet wordt goedgekeurd. Ouderdomsshop.nl accepteert Mastercard, Visa en American Express. Voor meer informatie zie www.ogone.com. c) Acceptgiro: Klanten die met acceptgiro betalen ontvangen bij het pakket een factuur met een acceptgiro voor de bestelling. Deze acceptgiro kan de klant op de gebruikelijke wijze invullen en afgeven bij de bank van de klant. Uiteraard kan de klant de acceptgiro ook via telebankieren voldoen onder vermelding van het bestelnummer. Acceptgiro betalingen zijn alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland met een minimaal bedrag van 15 euro en een maximaal bedrag van 300 euro.

4.3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van Ouderdomsshop.nl.

4.5. De klant geeft Ouderdomsshop.nl toestemming alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

4.6. Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Ouderdomsshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel V. Levering

5.1. Ouderdomsshop.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van een betaling af te leveren. Hiertoe is Ouderdomsshop.nl echter niet verplicht.

5.2. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de klant in ontvangst wordt genomen.

5.3. De uiterste levering door Ouderdomsshop.nl vindt plaats tenminste binnen 10 werkdagen na bestelling, tenzij de vertraging niet aan Ouderdomsshop.nl kan worden toegerekend. Bij verzending van de bestelling van Ouderdomsshop.nl aan de klant wordt deze verzending per e-mail aan de klant bevestigd. Indien de klant na deze bevestiging de bestelling niet binnen 5 werkdagen heeft ontvangen verzoeken wij de klant dit aan Ouderdomsshop.nl te melden per e-mail. Reclames na deze periode worden niet in behandeling genomen.

5.4. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

5.5. Ouderdomsshop.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de logistieke dienstverlener.

Artikel VI. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Ouderdomsshop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op de klant over.

Artikel VII. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ouderdomsshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Ouderdomsshop.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel VIII. Bij koop op afstand. Annuleren en Retourneren (webshop aankopen)

8.1. Ouderdomsshop.nl doet er alles aan om de klant een perfect product te leveren. Indien de klant niet tevreden is met de bestelling, dan kan de klant de gehele bestelling annuleren en een (deel van) de bestelde artikelen retourneren.

8.2. Iedere klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de gehele bestelling te annuleren of een (deel van) de bestelde artikelen te retourneren zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. De klant heeft, bij annulering of retournering , de mogelijkheid om de betaling (indien voldaan) van de gehele bestelling gerestitueerd te krijgen. Bij het annuleren of retourneren van een bestelling gelden de volgende voorwaarden: a) Iedere klant kan iedere gehele bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de gehele bestelling op het afleveradres, annuleren of retourneren. De klant dient een e-mail te sturen naar info@ouderdomsshop.nl in de e-mail dient de klant naam, bestelnummer, eventuele bankgegevens en annulering of retournering op basis van wet op koop op afstand te vermelden. De annulering of retournering wordt per e-mail bevestigd met een adres waarnaar de klant de bestelling kan retourneren. Indien de klant de bestelling reeds heeft betaald zal Ouderdomsshop.nl het betaalde bedrag (uiterlijk) binnen 14 dagen restitueren. De procedure voor het aanmelden van te retourneren artikelen is te vinden op www.ouderdomsshop.nl, Ouderdomsshop.nl accepteert alleen geretourneerde artikelen die conform deze procedure geretourneerd zijn. b) Ouderdomsshop.nl berekent bij een annulering of retournering geen verzendkosten. De klant dient wel de verzendkosten te betalen voor het retourneren van de bestelling naar het adres dat Ouderdomsshop.nl opgeeft. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de geretourneerde bestelling bij Ouderdomsshop.nl is binnengekomen en afgehandeld. c) Indien de klant niet binnen 24 uur na de bestelling of binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling op het afleveradres heeft geannuleerd of geretourneerd (of een bevestiging van annulering of retournering kan overleggen) is de klant betalingsplichtig.

Artikel IX. Bestellingen/communicatie

9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ouderdomsshop.nl, dan wel tussen Ouderdomsshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ouderdomsshop.nl, is Ouderdomsshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover spraken mocht zijn van opzet of grove schuld van Ouderdomsshop.nl

Artikel X. Overmacht

10.1. In geval van overmacht heeft Ouderdomsshop.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ouderdomsshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ouderdomsshop.nl kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Ouderdomsshop.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Ouderdomsshop.nl komt.

Artikel XI. Aansprakelijkheid

11.1. Alle producten die in het assortiment van Ouderdomsshop.nl zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan senioren hulpmiddelen artikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Ouderdomsshop.nl staat er voor in dat haar producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.

11.2. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Ouderdomsshop.nl. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ouderdomsshop.nl.

11.3. De inhoud van www.ouderdomsshop.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ouderdomsshop.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Ouderdomsshop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

11.4. Ouderdomsshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

11.5. Voor alle tegoedbonnen uitgegeven door de Ouderdomsshop geldt een maximale inlevertijd van 1 jaar na datum uitgifte.

11.6   Alle aankopen die een klant doet bij de Ouderdomsshop en deze retour brengt binnen 3 dagen,  krijgt de klant geen geld retour maar een tegoedbon, deze tegoedbon blijft maar een jaar geldig na datum afgifte. Na 3 dagen geen tegoedbon en terug name goederen/artikelen die gekocht zijn bij de Ouderdomsshop.

Artikel XII. Klachten

12.1. Ouderdomsshop.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u klachten hebben over de producten of dienstverlening van Ouderdomsshop.nl dan verzoekt Ouderdomsshop.nl de klant deze eventuele klachten schriftelijk aan Ouderdomsshop.nl voor te leggen. De klant kan klachten mailen naar info@ouderdomsshop.nl, Ouderdomsshop.nl streeft ernaar klachten af te handelen binnen 30 dagen nadat de klacht is aangemeld. Indien het Ouderdomsshop.nl niet lukt een klacht binnen 30 dagen af te handelen wordt de klant geïnformeerd over de duur van de vertraging.

Artikel XIII. Geschillencommissie Thuiswinkel

13.1. Ouderdomsshop.nl is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 14.2, kunnen klanten geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of producten voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie Thuiswinkel.

13.2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie Thuiswinkel slechts in behandeling genomen indien de klacht binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan Ouderdomsshop.nl is voorgelegd.

13.3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat een geschil aan Ouderdomsshop.nl is voorgelegd, dient een geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel aanhangig te worden gemaakt.

13.4. Degene die aan de Geschillencommissie Thuiswinkel een klacht voorlegt is 25 euro klachtengeld verschuldigd. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310 . Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op http://www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel XIV. Toepasselijk Recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

                                Gerelateerde afbeelding                               Afbeeldingsresultaat voor keurmerk thuiswinkel